Betingelser for profil for privatpersoner

Begyndelsen af dette dokument er en forkortet version af de generelle vilkår og betingelser for brug af ZNAPTO for dig som privatbruger. Den fulde version finder du nederst i dokumentet, og det er denne, du accepterer ved oprettelsen af din profil.

Såfremt du har spørgsmål eller indvendinger, er du altid velkommen til at kontakte os via Support.

Nogle punkter fra brugerbetingelserne, der er værd at have for øje, er følgende:

1. Nærværende aftale

1.1. Formål

Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og ZNAPTO ApS' ("ZNAPTO", "vi" eller "os") rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som ZNAPTO udbyder via www.znapto.dk.

1.2. Nærværende aftales virkning

Når du tilmelder dig ZNAPTO' tjenester, erklærer du dig indforstået med betingelserne i nærværende aftale, og du bekræfter desuden, at du er indforstået med aftalevilkårene, hver gang du benytter Znapto's tjenester. Din markering i feltet "Jeg har læst og accepterer betingelserne" anses altså for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem dig og ZNAPTO

1.3. Ændringer i nærværende aftale

ZNAPTO forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre i nærværende aftale samt at sætte nye versioner af ZNAPTO i kraft. Ligeledes forbeholder ZNAPTO sig retten til at ændre i nærværende aftale som følge af ændringer i den lovgivning, der er gældende for de aftaler, der indgås fra nærværende bruger. Ændringer i aftalen som er til ugunst for dig, vil dog altid blive varslet senest to måneder før ændringerne træder i kraft.

Meddelelse om ændringer vil du modtage via den e-mailadresse, du er registreret med hos ZNAPTO.

Du kan vælge at opsige dit medlemskab hos ZNAPTO, såfremt du ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser. Ønsker du ikke at være bundet, har du en to måneders frist til at opsige dit medlemskab løbende fra den dag, meddelelsen om ændring kommer frem til dig. Fra den dag, hvor den nye version træder i kraft, må du ophøre med at anvende Znapto's tjenester.

Efter udløbet af de nævnte to måneder vil ændringerne blive gjort tilgængelige på www.znapto.dk og hermed træde i kraft. Ikrafttrædelse sker og er gældende for alle handler og aktiviteter på ZNAPTO eller via Znapto's tjenester samt for dit forhold til ZNAPTO.

1.4 Aftalens varighed

Nærværende aftale er gældende, indtil den afløses af en ny version.

2. Generelle vilkår

2.1 Din profil er personlig

Din profil hos ZNAPTO er strengt personlig og må ikke udlånes til andre. Din adgangskode er ligeledes personlig og må ikke videregives. Adgangskoden er derfor krypteret hos os, således at det kun er dig, der til enhver tid har kendskab til den. I samme omfang er det ikke tilladt for dig at låne eller på anden måde tilegne dig adgang til andres profil.

Det er ej heller tilladt at oprette mere end én profil per person uden forudgående aftale med ZNAPTO.

2.2 Registrering af brugertype

På ZNAPTO kan du vælge at registrere dig som enten privatbruger eller erhvervsbruger.

Erhvervsbrugere er, når der foretages varesalg, per automatik underlagt de relevante bestemmelser i købeloven og forbrugeraftaleloven, herunder pligten til at yde købere 14 dages fortrydelsesret, idet erhvervsbrugere handler som led i deres erhverv, jf. købelovens § 4a, stk. 1.

2.3 Ajourføring

Du er som bruger på ZNAPTO ansvarlig for, at de oplysninger, der fremgår af din profil, til enhver tid er fuldt korrekte og gyldige. Du kan ajourføre dine oplysninger via menuen Min konto / Profil.

2.4 Kontrakthabilitet

For at kunne tilmelde dig ZNAPTO' tjenester må du under alle omstændigheder være i stand til at indgå kontrakter om de varer og tjenester, som du eventuelt vil byde på eller sælge. Er du over 15 år gammel, har du ret til at disponere over egne midler, og du kan således anvende ZNAPTO på lige fod med andre brugere..

2.5 Lukning af profil

Du kan til enhver tid anmode om lukning af din brugerkonto ved at kontakte ZNAPTO Support. Såfremt du har gennemført én eller flere ZNAPTO handler, inden for 30 dage inden anmodningen om lukningen fremsættes, forbeholder vi os dog retten til at udskyde lukningen, indtil de 30 dage er udløbet.

Anmodning om lukning kan under alle omstændigheder først imødekommes, når samtlige verserende supportsager på din profil er endeligt afsluttet.

Såfremt du har viden eller mistanke om, at andre har adgang til din profil, uanset på hvilken måde vedkommende har skaffet sig adgang, har du pligt til at indberette dette til ZNAPTO Support. ZNAPTO forbeholder sig i disse tilfælde retten til at spærre den pågældende profil.

ZNAPTO forbeholder sig retten til enhver tid at lukke din profil, såfremt du har handlet i strid med nærværende aftale, ZNAPTO regler i øvrigt eller gældende dansk ret.

3. Annoncer mv.

3.1 Advarsel om bedrageri

Du kan via ZNAPTO Support indberette annoncer, annoncører eller handler til os, som ser ud til at krænke retmæssige immaterielle rettigheder, gældende lovgivning eller Znapto's regler.

3.2 Reklame og markedsføring

Reklame og markedsføring er ikke tilladt på andre brugeres annoncer eller via privatbesked, ligesom det ikke er tilladt at henvise til, at en vare kan købes billigere et andet sted, end hos den pågældende sælger. Dette vil medføre en advarsel fra ZNAPTO, samt sletning af kommentaren. Flere advarsler kan i værste tilfælde medføre karantæne eller bortvisning fra ZNAPTO.

4. Reklame mv.

4.1 Nyhedsbrev

Hvis du har accepteret at modtage markedsføringsmateriale fra ZNAPTO, modtager du e-mails, notifikationer og push-beskeder med;

Vi gør opmærksom på, at du til hver en tid kan trække dit samtykke tilbage ved hver henvendelse, og at du kan indstille notifikationer og push-beskeder via din telefon eller tablet.

Vi vil ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål.

5. Ansvar og almindelige betingelser

5.1 Immaterielle rettigheder

Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Znapto's tjenester ejes af ZNAPTO ApS. Du må ikke gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller Znapto's tjenester, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at udføre handler på den måde, det er forudsat i nærværende aftale.

5.2 Advarsler og karantæne

ZNAPTO Support kan tildele advarsler og - ved flere overtrædelser - karantæne, såfremt der handles i strid med nærværende aftale eller Znapto's regler i øvrigt..

5.3 Misbrug af Znapto's tjenester

ZNAPTO forbeholder sig retten til at indstille eller ophæve en brugers konto, som er eller forekommer os at være et brud på bestemmelser i nærværende aftale, herunder at der er blevet givet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af Znapto's tjenester, eller såfremt ZNAPTO vurderer brugeren som uønsket, samt til at indstille eller ophæve noteringer og handler forbundet med sådanne konti. Personer, hvis konto er indstillet eller ophævet, må ikke tilmelde sig Znapto's tjenester på ny uden forudgående samtykke.

5.4 Manglende adgang til Znapto.dk

ZNAPTO kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til Znapto.dk, da sitet indimellem kan være utilgængeligt. Der kan være tale om såvel en planlagt midlertidig lukning eller et teknisk nedbrud, og ZNAPTO kan i den forbindelse ikke kan gøres ansvarlig for den manglende adgang, brugerne måtte opleve.

5.5 Følgeskader

ZNAPTO er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selvom et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af ZNAPTO, eller ZNAPTO var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

5.6 Told, moms og afgifter

Køber du en varer i et land uden for EU, skal du være opmærksom på, at du som køber kan blive opkrævet told, moms eller andre afgifter.

5.7 Force majeure

ZNAPTO er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som ZNAPTO ikke er herre over, og som ZNAPTO ikke med rimelighed burde have forudset.

6. Handler

6.1 Typer af handler

Nærværende aftale omfatter handler mellem dig og erhvervsbrugere på ZNAPTO, hvor du køber varer eller tjenesteydelser af andre brugere. I disse handler er ZNAPTO ikke part, og ZNAPTO fungerer således udelukkende som online markedsplads. Handlerne er omfattet af dansk lovgivning.

6.2 Forskelle på handlerne

Du anerkender som bruger ved nærværende aftale, at ZNAPTO ikke påtager sig ansvaret for sælger og købers adfærd i handler mellem to brugere, eller for de varer eller tjenesteydelser, som sælger udbyder til salg. ZNAPTO indtræder ej heller i en given brugers forpligtelser, såfremt brugeren ikke opfylder disse.

6.3 Ændringer i handler

ZNAPTO forbeholder sig retten til at afvise, forlænge eller annullere en handel, hvis ZNAPTO finder det juridisk påkrævet eller teknisk velbegrundet, herunder såfremt der foreligger tekniske vanskeligheder, som du, ZNAPTO eller en anden bruger har oplevet på internettet. Såfremt det er praktisk muligt, giver vi dig på forhånd et rimeligt varsel om sådanne skridt.

6.4 Afgørelse

Bliver sagen overgivet til ZNAPTO support, vil der blive truffet en endelig afgørelse inden for 3 dage. Afgørelsen vil blandt andet blive truffet på baggrund af dansk ret, herunder især købelovens regler, dialogen på sagen, samt den dokumentation, der måtte være blevet fremvist, eksempelvis billeddokumentation, bevis for forsendelse og dokumentation for indgåede aftaler. Dokumentation, der ikke er fremvist inden sagens afgørelse, tages ikke i betragtning efterfølgende. Afgørelsen vil endvidere blive truffet i overensstemmelse med ZNAPTO' Vilkår og betingelser. Der kan opstå tilfælde, hvor begge parter får medhold i sagen, eller sagen må afvises.

6.5 Tidsfrister

ZSåfremt sagen vedrører manglende modtagelse af varen, skal sagen være oprettet senest 120 dage efter handlens gennemførelse.

Ved sager vedrørende væsentlige mangler, skal sagen oprettes senest 30 dage efter varens modtagelse.

6.6 Ansvar

Du er forpligtet til at efterleve de afgørelser, ZNAPTO Support træffer.

6.7 Klage

Kontakt Support

7. Generelle bestemmelser

7.1 Znapto's rolle

De varer, der er tilgængelige på Znapto's platform, sættes til salg af brugere via annoncer. Aftalens vilkår, aftaleindgåelsen samt alle andre aspekter af aftalen, er underlagt dansk rets almindelige regler. ZNAPTO er således ikke part i private handler, idet ZNAPTO alene stiller de tekniske hjælpemidler til rådighed til gennemførelse af sådanne handler.

ZNAPTO kan dog, i forbindelse med velgørenhed eller andre særlige tilbud, optræde som sælger af en vare eller tjeneste. I disse tilfælde vil dette klart fremgå af annoncen.

7.2 Betaling og levering fra brugere

ZNAPTO kontrollerer ikke, om erhvervsbrugerne leverer varen i forbindelse med handler på platformen. ZNAPTO fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med sælgers levering af solgte varer.

7.3 Annullering af handler

Hver enkelt bruger er indforstået med, at ZNAPTO er berettiget til at trække en handel tilbage, som - ud fra oplysninger, som vi har modtaget fra tredjepart eller andre medlemmer - ser ud til at være en misligholdelse af nærværende aftale

8. ZNAPTO' ansvar

8.1 Znapto's ansvar

I det omfang loven tillader det, accepterer du at friholde ZNAPTO og ZNAPTO' medarbejdere for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med handler på platformen. ZNAPTO er ej heller ansvarlig for den adfærd, en bruger måtte udvise på sitet..

8.2 Ansvarsfraskrivelse

ZNAPTO garanterer ikke, eller er ansvarlig for kvalitet, sikkerhed, eller lovmæssighed af de varer, som udbydes og handles på platformen, for om en varebeskrivelse er sand eller nøjagtig eller hvorvidt sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer. ZNAPTO kan ikke styre, og styrer ikke afslutningen eller gyldigheden af handler. Selvom det er forbudt, kan det hænde, at der afgives oplysninger eller udvises anden adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af brugernes forpligtelser i henhold til nærværende aftale, og i disse tilfælde kan ZNAPTO ikke holdes ansvarlig.

9. Betingelser og vilkår for sælger

9.1 Sælgers vilkår og betingelser

De kontraktmæssige betingelser og vilkår i deres helhed, som skal være gældende mellem køber og sælger i forbindelse med en handel, er dem, der er nærmere angivet af sælger, hvad enten skriftligt eller på anden måde. Pligten til at underrette køberen om disse betingelser og vilkår påhviler sælgeren og ikke ZNAPTO.

9.2 Fortrydelsesret

I handler på Znapto's platform finder købelovens bestemmelser om forbrugerkøb samt forbrugeraftaleloven anvendelse, herunder bestemmelserne angående købers 14 dages fortrydelsesret.

10. Version

12.1 Version

Nærværende vilkår og betingelser for brugen af ZNAPTO og Znapto's tjenester erstatter de tidligere vilkår og betingelser og træder i kraft den 1. februar 2020.

For denne aftale gælder alene dansk ret og enhver tvist afgøres først efter mediation og hvis dette ikke giver resultat, så afgøres sagen ved Københavns Byret.