Betingelser for erhvervsbrugere

Znapto er en annoncerings- og handelsplatform, der stiller support, rådgivning, annonceplads, betalingssystem og tekniske hjælpemidler til rådighed for erhvervsdrivende og forbrugere.

Begyndelsen af dette dokument er en forkortet version af de generelle vilkår og betingelser for brug af Znapto for dig som erhvervsbruger. Den fulde version finder du nederst i dokumentet, og det er denne, du accepterer ved oprettelsen af din erhvervsprofil.

Såfremt du har spørgsmål eller indvendinger, er du altid velkommen til at kontakte os via support.

Nogle punkter fra betingelserne for erhvervsbrugere, der er værd at have for øje, er følgende:

1. Nærværende aftale

1.1. Formål

Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og Znapto ApS' ("Znapto", "vi" eller "os") rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som Znapto udbyder via www.znapto.dk. Nærværende aftale regulerer endvidere de vilkår og betingelser, som du ved oprettelsen af en erhvervskonto accepterer som gældende vilkår for samtlige købsaftaler indgået fra denne profil, jf. bl.a. forbrugeraftalelovens bestemmelser om fjernsalg, reklamation m.v.

1.2. Nærværende aftales virkning

Når du tilmelder dig Znapto's tjenester, erklærer du dig indforstået med betingelserne i nærværende aftale, og du bekræfter desuden, at du er indforstået med aftalevilkårene, hver gang du benytter Znapto's tjenester. Din markering i feltet "Jeg har læst og accepterer betingelserne" anses altså for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem dig og Znapto.

1.3. Ændringer i nærværende aftale

Znapto forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre i nærværende aftale samt at sætte nye versioner af Znapto i kraft. Ligeledes forbeholder Znapto sig retten til at ændre i nærværende aftale som følge af ændringer i den lovgivning, der er gældende for de aftaler, der indgås med dig som erhvervsbruger. Ændringer i aftalen som er til ugunst for dig, vil dog altid blive varslet senest to måneder, før ændringerne træder i kraft.

Meddelelse om ændringer vil du modtage via den e-mailadresse, du er registreret med hos Znapto.

Du kan vælge at opsige dit medlemskab hos Znapto, såfremt du ikke ønsker at acceptere de nye betingelser. Du har en to måneders frist til at opsige dit medlemskab løbende fra den dag, meddelelsen om ændringen kommer frem til dig. Fra den dag, hvor den nye version træder i kraft, må du ophøre med at anvende Znapto' tjenester.

Efter udløbet af de nævnte to måneder vil ændringerne blive gjort tilgængelige på www.znapto.dk og dermed træde i kraft. Ikrafttrædelse sker og er gældende for alle handler og aktiviteter på Znapto eller via Znapto's tjenester samt for dit forhold til Znapto

1.4 Aftalens varighed

Nærværende aftale er gældende, indtil denne afløses af en ny version.

2. Registrering

2.1 Registrering af brugeroplysninger

Som bruger på Znapto forpligter du dig til at oprette dig med din virksomheds korrekte oplysninger. Husk, at din e-mailadresse benyttes til al kommunikation mellem dig og Znapto.

2.2 CVR-validering

Ved oprettelse af en erhvervsbrugerkonto bliver du bedt om at oplyse din virksomheds CVR-nummer, hvorefter der laves et manuelt opslag hos CVR-registret med henblik på at validere de af dig givne oplysninger. Det er således en betingelse for at være erhvervsbruger på Znapto, at man besidder et gyldigt CVR-nummer, samt at man lader sig CVR-validere.

2.3 Registrering af brugertype

På Znapto kan du vælge at registrere dig som erhvervsbruger.

Erhvervsbrugere er, når der foretages varesalg, per automatik underlagt de relevante bestemmelser i købeloven og forbrugeraftaleloven, herunder pligten til at yde købere 14 dages returret, idet erhvervsbrugere handler som led i deres erhverv, jf. købelovens § 4a, stk. 1.

2.4 Ajourføring

Du er ansvarlig for, at de oplysninger, der fremgår af din brugerprofil, til enhver tid er fuldt korrekte og gyldige. Du kan ajourføre dine oplysninger i app'en eller ved at kontakte Znapto Support.

2.5 Kontrakthabilitet

For at kunne oprette en erhvervsbruger på Znapto må du under alle omstændigheder være i stand til at indgå kontrakter om de varer og tjenester, som du vil sælge på Znapto. Endvidere skal have et gyldigt CVR-nummer for at være erhvervsbruger på Znapto.

2.6 Lukning af brugerkontoen

Du kan til enhver tid anmode om lukning af din brugerkonto ved at kontakte Znapto Support. Såfremt du har gennemført én eller flere Znapto handler, inden for 30 dage inden anmodningen om lukningen fremsættes, forbeholder vi os dog retten til at udskyde lukningen, indtil de 30 dage er udløbet.

Anmodning om lukning kan under alle omstændigheder først imødekommes, når samtlige verserende supportsager på din brugerkonto er endeligt afsluttet.

Ønsker du at lukke din Znapto konto, påhviler det dig som bruger at lukke dine aktive annoncer

Såfremt du har viden eller mistanke om, at andre har adgang til din brugerkonto, uanset på hvilken måde vedkommende har skaffet sig adgang, har du pligt til at indberette dette til Znapto Support. Znapto forbeholder sig i disse tilfælde retten til at spærre den pågældende brugerkonto.

Znapto forbeholder sig retten til til enhver tid at lukke din brugerkonto, såfremt du har handlet i strid med nærværende aftale, Znapto regler i øvrigt eller gældende dansk ret. Såfremt vi vælger at lukke din brugerkonto på et af disse grundlag, er det ikke muligt at få refunderet eventuelle forudbetalinger.

3. Annoncer mv.

3.1 Lovlighed

Du skal være opmærksom på, at indholdet af alle annoncer, det være sig selve varen, varebeskrivelsen samt enhver aktivitet eller kommunikation, der foretages i forbindelse med handler, skal være i overensstemmelse med såvel dansk lovgivning som Znapto's regler. Se nedenfor under punkt 11.4.

3.2 Billeder

Når du tilføjer billeder til dine annoncer på Znapto, indestår du for, at anvendelsen af disse billeder ikke krænker andres rettigheder.

Endvidere accepterer du, at Znapto har ret til at anvende billederne i anden kommerciel sammenhæng, herunder til brug i Znapto's egen kommunikation. Znapto anvender ikke eventuelle billeder tilføjet din brugerprofil.

3.3 Links og henvisninger til andre hjemmesider

Det er ikke tilladt at linke eller henvise til egne eller andres hjemmesider i annoncer oprettet på Znapto, med mindre dette er aftalt med Znapto i det konkrete tilfælde. Ønskes en aftale herom kontaktes support@Znapto.dk.

3.4 Lukning af annoncer

Znapto undersøger ikke på forhånd de varer eller tjenester, der er tilgængelige via oprettede annoncer, men Znapto forbeholder sig retten til at lukke en annonce eller flytte denne til en anden kategori, end den hvori annoncen er oprettet. Lukkes en annonce, fordi denne vurderes at stride mod gældende lovgivning eller Znapto's regler, refunderes eventuelle forudbetalinger ikke.

3.5 Advarsel om bedrageri

Du kan via Znapto Support indberette annoncer eller handler til os, som ser ud til at krænke retmæssige immaterielle rettigheder, gældende lovgivning eller Znapto's regler.

3.6 Reklame og markedsføring

Du er som erhvervsbruger forpligtet til at overholde gældende ret i henhold til markedsføringsloven. Udover at du skal overholde reglerne om god markedsføringsskik, må der på annoncer ikke gives vildledende eller mangelfulde oplysninger omkring varen, herunder, men ikke begrænset til, vildledende "før og nu priser" samt oplysninger om varens kvalitet eller oprindelsesland.

4. Reklame mv.

4.1 Nyhedsbrev

Hvis du har accepteret at modtage markedsføringsmateriale fra Znapto, modtager du e-mails, notifikationer og push-beskeder med;

Vi gør opmærksom på, at du til hver en tid kan trække dit samtykke tilbage ved hver henvendelse, og at du kan indstille notifikationer og push-beskeder via din telefon eller tablet.

Vi vil ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål.

5. Ansvar og almindelige betingelser

5.1 Immaterielle rettigheder

Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Znapto's tjenester ejes af Znapto ApS. Du må ikke gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller Znapto's tjenester, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at udføre handler på den måde, det er forudsat i nærværende aftale.

5.2 Advarsler og karantæne

Znapto Support kan tildele advarsler og - ved flere overtrædelser - karantæne, såfremt der handles i strid med nærværende aftale eller Znapto's regler i øvrigt.

5.3 Misbrug af Znapto's tjenester

Znapto forbeholder sig retten til at indstille eller ophæve en brugers konto, som er eller forekommer os at være et brud på bestemmelser i nærværende aftale, herunder at der er blevet givet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af Znapto's tjenester, eller såfremt Znapto vurderer brugeren som uønsket, samt til at indstille eller ophæve handler forbundet med sådanne konti. Personer, hvis konto er indstillet eller ophævet, må ikke tilmelde sig Znapto's tjenester på ny uden forudgående samtykke.

Såfremt vi vælger at lukke en brugerkonto på et af de ovenfor nævnte grundlag, sker dette uden refusion af eventuelle forudbetalinger.

5.4 Manglende adgang til Znapto.dk

Znapto kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til Znapto.dk, da sitet indimellem kan være utilgængeligt. Der kan være tale om enten en planlagt midlertidig lukning eller et teknisk nedbrud, og Znapto kan i den forbindelse ikke gøres ansvarlig for den manglende adgang, brugerne måtte opleve.

5.5 Følgeskader

Znapto er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selvom et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af Znapto, eller Znapto var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

5.6 Force majeure

Znapto er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som Znapto ikke er herre over, og som Znapto ikke med rimelighed burde have forudset.

6. Handler

6.1 Typer af handler

Nærværende aftale omfatter følgende typer af handler:

6.2 Forskelle på handlerne

Du og enhver anden bruger anerkender ved nærværende aftale, at Znapto ikke påtager sig ansvaret for sælger og købers adfærd i de private handler, eller for de varer, som sælger udbyder til salg eller levering, uanset om sælger er privat eller erhvervsdrivende. Znapto indtræder ej heller i en given brugers forpligtelser, såfremt brugeren ikke opfylder disse.

I de handler, du indgår med Znapto, gælder naturligvis dansk rets almindelige regler, herunder især aftaleloven, købeloven og forbrugeraftaleloven.

6.3 Ændringer i handler

Znapto forbeholder sig retten til at lukke, forlænge eller annullere en handel, hvis Znapto finder det juridisk påkrævet eller teknisk velbegrundet, herunder såfremt der foreligger tekniske vanskeligheder, som du, Znapto eller en anden bruger har oplevet på internettet. Såfremt det er praktisk muligt, giver vi dig på forhånd et rimeligt varsel om alle sådanne skridt.

6.4 Afgørelse

Bliver sagen eskaleret til Znapto Support, vil der blive truffet en endelig afgørelse inden for 3 dage. Afgørelsen vil blandt andet blive truffet på baggrund af dansk ret, herunder især købelovens regler, dialogen på sagen, samt den dokumentation, der måtte være blevet fremvist, eksempelvis billeddokumentation, bevis for forsendelse og dokumentation for indgåede aftaler. Dokumentation, der ikke er fremvist inden sagens afgørelse, tages ikke i betragtning efterfølgende. Afgørelsen vil endvidere blive truffet i overensstemmelse med Znapto' Vilkår og betingelser. Der kan opstå tilfælde, hvor begge parter får medhold i sagen, eller sagen må afvises.

8. Handler mellem dig og Znapto

8.1 Vilkår og betingelser

Der gælder en række særlige regler, når du som forbruger køber ydelser fra Znapto. De ydelser, du kan erhverve fra Znapto, omfatter

Ved køb af disse ydelser fra Znapto, skal du læse og acceptere et sæt særlige betingelser, som du finder i forbindelse med købet.

9. Generelle bestemmelser

9.1 Znapto's rolle

De varer, der er tilgængelige gennem private handler, sættes til salg af brugere på Znapto via annoncer. Aftalens vilkår, aftaleindgåelsen samt alle andre aspekter af aftalen, er underlagt dansk rets almindelige regler. Znapto er således ikke part i private handler, idet Znapto alene stiller de tekniske hjælpemidler til rådighed til gennemførelse af sådanne handler.

Znapto kan dog, i forbindelse med velgørenhed eller andre særlige tilbud, optræde som sælger af en vare eller tjeneste. I disse tilfælde vil dette klart fremgå af annoncen.

9.2 Betaling og levering fra brugere

Znapto kontrollerer ikke, om brugerne betaler henholdsvis leverer varen i henhold til den private handel. Znapto fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med sælgers levering af solgte varer samt købers betaling af leverede varer.

9.3 Annullering af handler

Hver enkelt bruger er indforstået med, at Znapto er berettiget til at trække en handel tilbage, som - ud fra oplysninger, som vi har modtaget fra tredjepart eller andre medlemmer - ser ud til at være en misligholdelse af nærværende aftale.

10. Znapto's ansvar

10.1 Znapto's ansvar

I det omfang loven tillader det, accepterer du at friholde Znapto og Znapto's medarbejdere for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med private handler. Znapto er ej heller ansvarlig for den adfærd, en bruger måtte udvise på platformen.

10.2 Ansvarsfraskrivelse

Znapto holder ikke styr på, og er ikke ansvarlig for kvalitet, sikkerhed, eller lovmæssighed af de varer, som private handler omhandler, for om en varebeskrivelse er sand eller nøjagtig, hvorvidt sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer, eller hvorvidt køber har vilje og evne til at betale herfor. Znapto kan ikke styre, og styrer ikke, afslutningen eller gyldigheden af private handler. Selvom det er forbudt, kan det hænde, at der afgives oplysninger eller udvises anden adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af brugernes forpligtelser i henhold til nærværende aftale, og i disse tilfælde kan Znapto ikke holdes ansvarlig.

11. Betingelser og vilkår for sælger

11.1 Nøjagtighed af varebeskrivelse

Det er et krav, at de varer eller tjenesteydelser, der står på den varebeskrivelse, som du stiller til rådighed gennem Znapto's tjenester, beskrives nøjagtigt, og der kan pålægges ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i dine beskrivelser. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat, som medtages på varebeskrivelsen, skal være fuldstændig nøjagtige og må ikke kunne vildlede dine købere.

11.2 Oplysninger om varens pris og leveringsomkostninger

Prisen for varen eller tjenesteydelsen skal angives inklusive moms og eventuelle andre afgifter. Endvidere skal eventuelle leveringsomkostninger angives i annoncen.

11.3 Sælgers ejendomsret

Du indestår som sælger af enhver vare eller tjeneste på Znapto for, at du har den fuldstændige ejendomsret over varen eller tjenesten, samt at du er berettiget til at overdrage denne ejendomsret til køber.

11.4 Forbud

Som sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varen, varebeskrivelsen i annoncen eller andetsteds, eller nogen aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med private handler,

11.5 Levering og betaling

Inden købet bliver gennemført, skal køber oplyses om hvornår varen eller tjenesteydelsen vil blive leveret. Er der tale om en bestillingsvare med længere leveringstid skal det også her oplyses, hvor lang leveringstiden er.

Levering anses for sket, når varen er kommet i købers besiddelse. Dette udgangspunkt kan ikke fraviges ved aftale.

11.6 Fortrydelsesret

Ethvert salg af varer eller tjenesteydelser foretaget fra nærværendedin erhvervsprofil, er omfattet af fortrydelsesretten. Det betyder, at forbrugeren senest 14 dage efter modtagelsen af varen skal underrette den erhvervsdrivende om, at vedkommende ønsker at fortryde sit køb. Den erhvervsdrivende skal kvittere for modtagelsen af fortrydelsen straks. Når køber har underrettet den erhvervsdrivende om at købet fortrydes, skal varen sendes tilbage til den erhvervsdrivende senest 14 dage efter, køber har underrettet den erhvervsdrivende om, at fortrydelsesretten benyttes. Køber kan fortryde købet ved at:

Såfremt varen specielt skal fremstilles efter eller tilpasses købers individuelle ønsker, ophører fortrydelsesretten ved aftalens indgåelse.

Inden købets gennemførsel, skal den erhvervsdrivende oplyse køber om hvem der afholder omkostningerne til returportoen. Hvis dette ikke er oplyst, vil den erhvervsdrivende hæfte for udgiften til returportoen. Hvis køber udnytter sin fortrydelsesret, skal den erhvervsdrivende tilbagebetale det fulde beløb, som er modtaget fra køber, herunder leveringsomkostninger, gebyrer og afgifter. Køber bærer risikoen for varen under returforsendelsen, indtil den erhvervsdrivende har modtaget varen.

Hvis køber returnerer varen brugt inden fortrydelsesfristens udløb, hæfter køber for værdiforringelsen. Det er den erhvervsdrivendes ansvar at værdiansætte værdiforringelsen. Znapto går ikke ind i disse sager.

11.7 Reklamation og ombytning

Alle varer og tjenesteydelser, der er købt via nærværende erhvervskonto, er omfattet af den 2-årige absolutte reklamationsfrist gældende fra købsdato, med mindre andet er anført i beskrivelsen. Alle reklamationer givet senere end 2 år efter salgsgenstandens overgivelse, anses således ikke som rettidige.

Hvis den leverede vare er defekt, transportskadet eller der er leveret en forkert vare, forpligter den erhvervsdrivende sig til at modtage og inden for rimelig tid at behandle skriftlige reklamationer med meddelelser om fejl, herunder erstatte defekte og transportskadede varer og ombytte forkert leverede varer. Den erhvervsdrivende forpligter sig ligeledes til at erstatte købers rimelige udgifter i forbindelse med returnering af varen.

Reklamationer afgivet inden for 2 måneder efter købsdato eller efter at køber har opdaget manglen, anses altid for at være afgivet inden for rimelig tid.

11.8 Indberetning til SKAT

Det påhviler til enhver tid dig som bruger at indberette din skattepligtige indkomst fra Znapto til SKAT. Znapto kan således ikke tilpligtes at indberette en bruger til SKAT, ligesom Znapto ikke kan holdes ansvarlig i relation til en brugers skattemæssige forhold. Det er endvidere op til erhvervsbrugeren at sikre, at der er betalt told, moms og eventuelle andre afgifter af varer som sælges. Znapto kan således ikke gøres ansvarlige herfor.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte support.

12. Version

12.1 Version

Nærværende vilkår og betingelser for brugen af Znapto og Znapto's tjenester erstatter de tidligere vilkår og betingelser og træder i kraft den 1. februar 2020

For denne aftale gælder alene dansk ret og enhver tvist afgøres først efter mediation og hvis dette ikke giver resultat, så afgøres sagen ved Københavns Byret.